Text Box: JTC2
Joint Technical Committee 2 
of the Federation of International Geo-Engineering Societies (FedIGS)

Representation of Geo-Engineering Data in Electronic Form
Text Box: ICITG - Shanghai 2010
1st International Conference on 
Information Technology in Geo-Engineering
16-17 Sep, 2010, Shanghai, China

The First International Conference on Information Technology in Geo-Engineering was held in Shanghai in September 2010, organised by JTC2 and Tongji University, Shanghai, China. The Conference Proceedings were published as:

Information Technology in Geo-Engineering
Proceedings of the 1st International Conference (ICITG) Shanghai
Editors: D.G. Toll, H. Zhu and X. Li
IOS Press, The Netherlands
September 2010, 760 pp., softcover
ISBN: 978-1-60750-616-4

Conference Chairmen

David G. Toll            Durham University, Durham, UK

He-hua Zhu              Tongji University, Shanghai, China

 

Local Organizing Committee

Mao-song Huang                  Yi-qun Tang                     Yong Yuan

Yun Bai                                Qian-wei Liu                     Hong-wei Huang

Wei-min Ye                          Zhen-ming Shi                  Chao Xu

Wen-qi Ding                         Fang-le Peng                    Xiao-jun Li   

Yu Huang                             Caio-chu Xia                    Yong-chang Cai  

Zhi-guo Yan                          Xian Liu                           Fang Liu