पहिरो जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुख्य सन्देश आलेखहरु

पहिरो जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुख्य सन्देश आलेखहरु

तल उपलब्ध संक्षिप्त आलेखहरुमा जिल्ला र पालिकाहरुमा कार्यरत गैर-प्राविधिक तथा पहिरो जोखिम न्यूनीकरणमा कार्यरत सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुका लागि उपयोगी मुख्य सन्देशहरु समावेश गरिएको छ।